ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν.4635/2019, άρθρο 10 της ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 ΠΝΠ)

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, στις 11 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.00 μμ, μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

1. Επικύρωση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Αντιπάρου

2. Γνωμοδότηση για τη χορήγηση Βεβαίωσης Χωροθέτησης Μονάδας Προσωρινής Αποθήκευσης, Διαλογής και Επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), σε ιδιόκτητη έκταση του Καλάργυρου Ιωάννη

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σωτήριος Σκούρτης

Read 496 times
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.